Różaniec do Krwi Chrystusa

Rozważania do różańca
Sposób odmawiania

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku.

Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

Chwała Ojcu. Jak była na początku.
Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,
Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Sposób odmawiania

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku.

Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

Chwała Ojcu. Jak była na początku.
Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,
Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

I. Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania –„A gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus” (Łk 2, 21)

II. Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu –„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople Krwi sączące się na ziemię”  (Łk 22, 44)

III. Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania – „Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt 27, 26)

IV. Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania – „Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj Królu Żydowski” (Mk 15, 17-18)

V. Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej – „A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19, 17)

VI. Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu –„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, Czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46)

VII. Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią –„Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła Krew i woda” (J 19, 33-34)

Uwolnienie i uzdrowienie we Krwi Chrystusa

P. Panie Jezu Chryste, Ty oddałeś swoje życie jako okup za nas. Ty uwolniłeś nas od grzechu pierworodnego, od naszej osobistej winy i wszystkich obciążeń od strony przodków. Dziękujemy Ci za to i uwielbiamy Twoją Boską Krew. Także dzisiaj jest ona dla nas źródłem uzdrowienia i uwolnienia od wszelkich wpływów złego. W tej „Cenie zbawienia” znajdujemy ochronę i pomoc w walce z mocami ciemności. Krew Baranka już w Egipcie uwolniła Izraelitów od anioła śmierci. Krew Nowego Przymierza, którą przyjmujemy w Eucharystii, leczy rany ciała, duszy i ducha.
W. Pomóż nam, abyśmy godnie czcili ten najświętszy i najbardziej drogocenny skarb ze wszystkich skarbów, abyśmy zawsze doświadczali w sobie owoców odkupienia.

Tajemnica I – Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania
P. Panie Jezu Chryste, przez Twoje obrzezanie stałeś się w pełni członkiem Twojego ludu. Poniosłeś splendor i obciążenia Twoich przodków, aby także dla nas problemy rodziny i pochodzenia nie stały się zbyt ciężkie. Przez Twoją świętą Krew możemy stać się zdrowi i wolni.
W. Prosimy Cię szczególnie o uwolnienie od wszelkich negatywnych wpływów, które przejęliśmy od naszych przodków, od skutków okultyzmu, spirytyzmu albo podobnych obciążeń. Ulecz także rany, które zostały nam zadane w łonie matki, przy urodzeniu albo we wczesnym dzieciństwie – czy to przez brak radosnego oczekiwania, akceptacji i miłości, czy to przez przesadną miłość i inne praktyki, które są szkodliwe dla ciała, duszy i ducha.

Tajemnica II – Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu
W. Panie Jezu Chryste, stałeś się tak mały i tak bardzo się uniżyłeś, że Ty, Wszechmocny, chciałeś także zakosztować ludzkiego strachu. Męczyłeś się w agonii, aby uwolnić nas od beznadziejności i depresji.
W. Prosimy Cię przez Krew przelaną na Górze Oliwnej o pociechę i pomoc dla wszystkich, którzy są psychicznie przeciążeni albo uderzani. Bądź przy tych, którzy są wewnętrznie rozdarci przez niewierność i zdradę oraz stracili odwagę do życia. Pozwól, aby także oni w swoim Ogrodzie Oliwnym mówili razem z Tobą: „Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie”. W ten sposób Twój pokój, z jakim powitałeś zdrajcę, niech podaruje spokój także ich duszom.

Tajemnica III – Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania
P. Panie Jezu Chryste, Ty wiesz, co to znaczy zostać niesprawiedliwie osądzonym. Przecierpiałeś okrucieństwo fizycznego biczowania i byłeś na całym ciele poraniony, zlany krwią. W ten sposób chciałeś być blisko tych, którzy są zagrożeni załamaniem przez niesprawiedliwość w świecie i także tych, którzy przez własną albo cudzą winę muszą znosić ciężkie zranienia i choroby.
W. Prosimy Cię przez Krew, którą przelałeś przy biczowaniu: umocnij tych, którzy zostali zranieni przez niesprawiedliwość i zagubili sens życia. Pociesz i ulecz rany tych, którzy – z własnej winy albo bez własnej winy – muszą cierpieć w szpitalach albo także bez pomocy lekarzy. Zlituj się nad ofiarami przemocy i terroru!

Tajemnica IV – Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania
P. Panie Jezu Chryste, chciałeś cierpieć dla nas także przez szyderstwo i cynizm. Krew korony cierniowej daje odpowiedź na okrucieństwo tych, którzy wyśmiewają innych. Twoja pokora, szlachetność Twojego Serca podnosi nas i wskazuje nam drogę przebaczenia.
W. Prosimy Cię za wszystkich, którzy cierpią przez pogardę i szyderstwo. Niech te rany ich duszy zostaną uzdrowione przez Krew ukoronowania cierniem. Usuń ciernie wszystkich tych zranień, aby rany mogły się znowu zagoić. Podaruj także szlachetność serca, która pozwala przebaczyć to, co wydaje się niewybaczalne.

Tajemnica V – Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej
P. Panie Jezu Chryste, Twoja Droga Krzyżowa jest naznaczona śladami Krwi. Jesteś wdzięczny za pociechę, którą dała Ci Weronika, i podarowujesz jej obraz Twojego świętego Oblicza namalowany Krwią serca. Na końcu drogi zrywają szaty z Twojego ciała i niezliczone rany na nowo się otwierają.
W. Przez Krew Twojej drogi krzyżowej prosimy Cię o uzdrowienie wszystkich ran, które zadaje nam własna słabość. Niech Krew Twojej drogi krzyżowej uleczy nas także z przygnębienia. Uczyń nas uważnymi i wdzięcznymi za każdy gest serca i zmiłuj się nad nami, gdy grozi nam, że utoniemy w fali bezwstydu. Twoja Boska Krew jest mocniejsza niż nieczystość w nas i wokół nas. Uzdrów i ratuj nas!

Tajemnica VI – Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu
P. Panie Jezu Chryste, Ty przebaczasz tym, którzy Cię tak okrutnie przybijają do krzyża, którzy są temu winni. My sami się do tego przyczyniliśmy. Podarowujesz swoje życie przez to, że krwawisz dla nas na krzyżu. Przeżywasz najgłębszą ciemność i opuszczenie, abyśmy mogli zdobyć światło wiary i budować jedność. Krew Twojego krzyża daje nam prawdziwy pokój.
W. Przez Twoją Krew, którą przelałeś przy ukrzyżowaniu i na krzyżu, prosimy Cię o uwolnienie od wszystkich grzechów i ich następstw. Pozwól nam wierzyć w Twoją miłość i mieć nadzieję na Twoje miłosierdzie, abyśmy otrzymali uzdrowienie przez Twoją Przenajdroższą Krew i abyśmy coraz bardziej i coraz bardziej prawdziwie należeli do wspólnoty świętych. Pozwól nam razem z Maryją być żywym kielichem pod Twoim krzyżem – wypełnionym tym lekarstwem, które daje prawdziwe i trwałe zdrowie ciała, duszy i ducha.

Tajemnica VII – Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią
P. Panie Jezu Chryste, pozwalasz przebić swoje ciało także jeszcze po Twojej ziemskiej śmierci. Krew i woda wypływają na znak Twojej miłosiernej miłości do wszystkich. Przez włócznię żołnierza otwierasz swoje serce dla wszystkich, abyśmy zostali uzdrowieni od skutków egoizmu i małostkowości.
W. Przez Krew Twojego Serca i wodę z Twojego boku prosimy Cię, nasz Zbawicielu, pozwól nam lepiej rozumieć, że sakramenty Kościoła są prawdziwym źródłem łaski, wolności i zdrowia. Przebacz nam zaniedbanie tych znaków zbawienia i błędne szukanie ratunku i uzdrowienia poza Kościołem.

Źródła pokory

P. Panie Jezu Chryste, Ty uniżyłeś się, aby nas odkupić. Stałeś się jednym z nas i wziąłeś na siebie wszystkie ludzkie słabości. Sam byłeś bez grzechu, ale stałeś się grzechem przez hańbę i śmierć na krzyżu.
W. Dziękujemy Ci za Twoją pokorę, z jaką opuściłeś niebo i przyjąłeś warunki życia i zwyczaje ludzi. Jednak nie dość było Ci nawet tego: Pozwoliłeś ludziom, aby Cię niesprawiedliwie osądzili i potraktowali jak przestępcę. Przez swoją pokorę skruszyłeś pychę Szatana i ukazałeś nam drogę do zbawienia.

Tajemnica I – Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania
Życie w Nowym Przymierzu
P. Panie Jezu Chryste, przez Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, włączyłeś się do przymierza, które Bóg zawarł z Abrahamem. Tak bardzo stałeś się człowiekiem i synem Twojego ludu, że stanąłeś po naszej stronie i jako przedstawiciel ludzkości odnowiłeś i wypełniłeś Stare Przymierze. Dzisiaj przez przyjęcie chrztu świętego stajemy się członkami Nowego Przymierza i przy tym wyrzekamy się wszelkich paktów z „Władcą tego świata”.
W. Daj nam odwagę, abyśmy byli wierni, nawet jeśli to czasami boli. Już nie obrzezujemy naszego ciała, potrzebujemy jednak „obrzezania serca”, abyśmy mogli żyć według Nowego Przymierza.

Tajemnica II – Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu
Bądź wola Twoja!
P. Jezus modlił się na Górze Oliwnej „aż do Krwi”! Cały swój lęk przed drogą krzyżową i śmiercią oddał Ojcu Niebieskiemu. Ojciec jednak nie zabrał Krzyża, ale posłał Anioła pocieszenia. Jezus już od dawna wiedział, co go czeka, i chciał nas odkupić przez Krzyż. Także upokorzenie i uniżenie z powodu lęku należy do Krzyża.
W. Jezu, pomóż nam, abyśmy potrafili łączyć nasz lęk, nasze przygnębienie i depresję z Twoją Krwią na Górze Oliwnej. Poślij także nam Anioła, który Cię umacniał, i pozwól nam ciągle na nowo powtarzać: Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje!

Tajemnica III – Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania
W cierpieniu fizycznym i duchowym
P. Jezu, Krew, którą przelałeś przy biczowaniu, była zapłatą za okrucieństwo i niesprawiedliwość, jakie ludzie ciągle na nowo wyrządzają sobie nawzajem. Przyjąłeś to wszystko na siebie, abyśmy stali się zdolni znosić niesprawiedliwość i zranienia wszelkiego rodzaju.
W. Daj nam łaskę, abyśmy w cierpieniu fizycznym i duchowym myśleli o Krwi przelanej przy biczowaniu. Uczyń nas zdolnymi razem z Tobą znosić okrucieństwa, jakie nas spotykają, abyśmy mogli je ofiarować razem z Twoją Krwią dla zbawienia świata.

Tajemnica IV – Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania
Wyższa szkoła pokory
P. Krew Jezusa, przelana przy ukoronowaniu cierniem, jest wyższą szkołą pokory. Syn Boży, Król Królów, Pan Sądu Ostatecznego, pozwala, aby Go wyśmiewano, drwiono z Niego, obrażano i obrzucano przekleństwami i obelgami. Ale właśnie w tym poniżeniu ukazuje się Jego prawdziwa wielkość, szlachetność serca, prawdziwa godność.
W. Jezu, chcemy myśleć o Tobie i przyjąć Krew Korony Cierniowej, aby dawać świadectwo o prawdziwej wielkości dzieci Bożych, gdy jesteśmy niesprawiedliwie osądzani i oczerniani. Daj nam królewskie serce – jesteśmy przecież Twoimi dziećmi!

Tajemnica V – Pan Jezus przelał Krew na drodze krzyżowej
Oczyścić się i pozostać czystym
P. Jezus pozostawia na Drodze Krzyżowej krwawy ślad, aby Jego uczniowie odnaleźli drogę zbawienia. Na końcu z Jego ciała są zdzierane szaty i na nowo spływają strumienie Krwi, na zadośćuczynienie za cały bezwstyd świata.
W. Jezu, podaruj nam czyste serce, abyśmy na naszej drodze krzyżowej mimo całej brutalności ciągle na nowo razem z Tobą powstawali i szli dalej, gdy się potykamy. Pozwól nam przez Twoją Świętą Krew oczyścić się i pozostać czystymi, także wtedy, gdy zalewa nas fala niemoralności.

Tajemnica VI – Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu
Przyjąć i ofiarować Krew Chrystusa
P. Okrucieństwo osiąga szczyt. Jezus jest przybijany do krzyża. Nie patrzy jednak na własną Krew, ale na nasze grzechy. Jezus krzyczy nie dlatego, że krzyżowanie tak bardzo boli, ale jeszcze bardziej dlatego, że widzi nasze zniewolenie z powodu grzechów: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią!
W. Maryjo, stałaś pod krzyżem jak otwarty kielich. W duchowy sposób przyjmowałaś do swojego serca Krew Chrystusa. Pozwól nam razem z Tobą stać pod krzyżem świata, przyjmować i ofiarować Krew Chrystusa.

Tajemnica VII  – Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią
Miejsce dla wszystkich
P. Nawet jeszcze po śmierci Jezus zostaje zraniony. Fizycznie już nie cierpi, ale serce przebite włócznią otwiera się dla wszystkich ludzi, dla wszystkich grzeszników i także dla mnie. Krew i woda wypływają z rany otwartego boku i płyną dalej w sakramentach Kościoła.
W. Jezu, tak jak Ty chciałbym także robić w swoim sercu miejsce dla wszystkich. Boję się jednak włóczni, która mnie rani, ale Przenajdroższa Krew wypływająca z Twojego boku niech uczyni mnie otwartym na wszystkich ludzi.