Różaniec do Krwi Chrystusa przy Najświętszym Sercu Jezusa

Tajemnica I
Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21)
Panie Jezu, już jako niemowlę przelewasz Krew w obrzędzie obrzezania. Ten obrzęd jest znakiem przymierza z Bogiem, który jest Ojcem narodu wybranego, który jest Ojcem wszystkich ludzi i każdego z nas osobna. Przez przymierze chrztu świętego i my zostaliśmy włączeni do tego przymierza. Staliśmy się Twoimi braćmi, Jezu, i staliśmy się dziećmi Bożymi, członkami Kościoła, synami Boga. Dziękujemy za to i prosimy o wierność temu przymierzu:  
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami!

Tajemnica II
Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 44)
Panie Jezu, patrzymy na Ciebie, który walczysz o wypełnienie Woli Ojca: „Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!” (Łk 22, 42). Ty przyszedłeś na ziemię, by wypełnić wolę Ojca. W Liście do Hebrajczyków czytamy słowa Psalmu: „Oto idę – w zwoju księgi o Mnie napisano – abym spełniał wolę Twoją, Boże” (Hbr 10,7; Ps 40 [39], 7-9). Wiesz, że Wola Ojca jest najlepsza, najowocniejsza, jest zbawcza. Twój Ojciec już w czasie chrztu w Jordanie powiedział, że jesteś Jego umiłowanym Synem, bo Ty zawsze czynisz to, co się Jemu podoba. I my prosimy, abyśmy tak jak Ty zawsze wsłuchiwali się w pragnienia serca Ojca w niebie:
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami!

Tajemnica III
Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26)
Panie Jezu, już w czasie swojej publicznej działalności tak wiele razy ukazywałeś cierpliwość i miłosierdzie Boga, gdy wędrowałeś z apostołami, uzdrawiałeś chorych, wskrzeszałeś umarłych i dodawałeś otuchy upadającym na duchu. Nawet wobec Judasza nie okazałeś nienawiści ani go nie odtrąciłeś. Nie żaliłeś się ani nie skarżyłeś także w czasie okrutnego biczowania. Wszystkie razy bicza znosiłeś z cierpliwością i tej cierpliwości uczysz każdego z nas. Dlatego prosimy Cię dzisiaj:
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami!

Tajemnica IV
Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania

Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!” (Mk 15, 17-18)
Panie Jezu, już chodząc po ziemi, jako Bóg i Człowiek, doznałeś wzgardy i upokorzenia. Już Twoje Wcielenie było uniżeniem się. Św. Paweł pisze, że „ogołociłeś samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi” (Flp 2, 6-7). Ty sam powiedziałeś, że „tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok tak lekceważony” (Mt 15, 37). Przez całe życie dobrowolnie przyjmowałeś upokorzenia, ale one nie zniszczyły Twojej miłości. Nie zniszczyło jej nawet okrutne wyszydzanie i znieważanie Ciebie przez ukoronowanie cierniem. Jezu, dziękujmy Ci za przykład cichego i pokornego znoszenia niesprawiedliwości i krzywdy i prosimy Cię:
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami!

Tajemnica V
Pan Jezus przelał Krew na drodze krzyżowej

A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19, 17)
Panie Jezu, grzech oderwał nas wszystkich od Boga i zranił serce Ojca w Niebie. A Ty wziąłeś nasz grzech na siebie, aby zadośćuczynić i przywrócić naszą jedność z Bogiem i jedność w całym stworzeniu. Niosąc krzyż niosłeś też nasz grzechy. Upadałeś w proch i pył, ale pozwoliłeś na to, bo tak bardzo nas kochasz, bo taka jest cena Twojej miłości, którą zapłaciłeś za nasze grzechy. To spojrzenie na cel, jakim jest ratowanie każdego z nas, dawało Ci siły, aby iść dalej, aby dać nam nowe życie, aby nie zginął nikt z tych, których dał Ci Ojciec. Dziękujemy za to, że tak drogo za nas zapłaciłeś, abyśmy mieli nadzieję życia wiecznego i prosimy:
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami!

Tajemnica VI
Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu

Lecz Jezus mówił: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. (Łk 23, 33-34)
Panie Jezu, żołnierze już przybili Twoje ręce i nogi do krzyża. Męczysz się w strasznym bólu fizycznym, ale też psychicznymi i duchowym. Wydaje się, że nie czujesz już bliskości Ojca Niebieskiego, bo wołasz: Boże mój, czemuś mnie opuścił. W tym momencie wziąłeś na siebie lęk i samotność wszystkich, którym brakuje ufności, którzy cierpią, konają, walczą w ostatnich chwilach przed przejściem do domu Ojca. Tylko Ty możesz im przyjść z pomocą, bo Ty wziąłeś na siebie ich cierpienie. Błagamy w tej tajemnicy za wszystkich konających i prosimy:
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami!

Tajemnica VII
Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. (J 19, 33-34)
Panie Jezu, już prorok Zachariasz zapowiedział przebicie Twojego Serca: „Będą patrzeć na Tego, którego przebodli” (Za 12, 10). Twoje przebite Serce jest dla nas obrazem największej miłości, miłości obejmującej ludzi wszystkich czasów i kontynentów, miłości przekraczającej granice czasu i wieczności. W tym Sercu jest miejsce dla każdego z nas. Od Ciebie, Jezu, chcemy uczyć się miłości, która jest większa niż nasze ludzkie ograniczenia i słabości, która jest miłością nieskończoną. Daj nam udział w swoim Sercu, abyśmy nigdy się nie zniechęcili, nawet wtedy, gdy jesteśmy ranieni czy przebijani, aby nasze serce nie bytło dla nikogo zamknięte. Dlatego prosimy:
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami!