Siostry

Siostry Służebnice Przenajświętszej Krwi (SAS – Sorores Ancillae Sanctissimi Sanguinis) są międzynarodową wspólnotą mającą swoje korzenie w Polsce. Została ona założona przez o. Winfrieda M. Wermtera i erygowana w 2009 r. przez ks. biskupa Elmara Fischera w diecezji Feldkirch (Austria).
Siostry mają swoje domy w Polsce, w Niemczech, w Austrii i we Włoszech.

„Siostry widzą jako swój szczególny dar i zadanie uzupełnianie w duchowości Krwi Chrystusa ojcowskiego powołania kapłanów i braci zakonnych przez służbę macierzyńską, aby w ten sposób starania Kościoła o szerzenie Ewangelii zyskały nową płodność i piękno”

Z Konstytucji Sióstr

Macierzyństwo duchowe razem z Maryją

Naszym wzorem jest Maryja i pierwsze niewiasty, które służyły Ewangelii we wspólnocie uczniów Jezusa (por. Łk 8, 1-3; Mk 16, 1-8; Dz 1, 14). Chcemy służyć darem duchowego macierzyństwa przede wszystkim Chrystusowi w dzisiejszych apostołach, a także całemu ludowi Bożemu. Staramy się uzupełniać ojcowskie powołanie kapłanów i braci zakonnych przez macierzyńską służbę maryjną, aby w ten sposób bardziej owocnie ewangelizować i ukazać piękno wspólnoty Kościoła. Często oznacza to, że w pokorze dajemy pierwszeństwo tym pracom, które są ukryte i skromne i których wartość odkrywa się dopiero przez wiarę, nadzieję i miłość.

Mocą Krwi Chrystusa

Całym naszym życiem uwielbiamy Krew Chrystusa – na krzyżu przelaną miłość. Spotykamy Ją szczególnie w  cierpieniu świata, dlatego patrząc na Maryję chcemy stawać się – mówiąc obrazowo „żywym kielichem”, wypełnionym pod krzyżem Krwią Zbawiciela i ofiarowanym dla jedności ludu Bożego.
W świetle wiary chcemy dostrzegać i szanować obecność Krwi Chrystusa w każdym człowieku, a szczególnie w cierpiących, poszukujących, uzależnionych i zniewolonych. Duchowość Krwi Chrystusa pomaga nam w tym jako źródło pojednania, uzdrowienia i uwolnienia.

Współpraca

Siostry Służebnice w miarę możliwości współpracują w apostolstwie z księżmi i braćmi filipinami z Aufhausen i z Kalei. Pozwala to dobrze wykorzystać w apostolstwie komplementarność charyzmatów macierzyństwa i ojcostwa duchowego. Ta współpraca w ewangelizacji jest możliwa i skuteczna, ponieważ te dwie wspólnoty mają tego samego założyciela, a zatem bardzo podobny charyzmat i duchowość. Szczegóły dotyczące tej współpracy regulują odpowiednie umowy.

Apostolstwo

Nasze apostolstwo to zaangażowanie w ewangelizację. Jego główne akcenty to:

  • przekazywanie duchowości Krwi Chrystusa, aby ukazać misterium paschalne jako centralną tajemnicę chrześcijaństwa. Prowadzimy rekolekcje, dni skupienia, nabożeństwa, spotkania modlitewne i grupy biblijne w ramach Duchowej Rodziny Przenajświętszej Krwi.
  • macierzyńska obecność maryjna, przez którą chcemy ukazać właściwą rolę kobiety w Kościele. Angażujemy się w różnych instytucjach Kościoła i zadaniach duszpasterskich.
  • formacja chrześcijańska, przez którą chcemy uczestniczyć w „czynieniu uczniami” (Mt  28, 19). Prowadzimy wspólnotę świeckich „Bractwo Przenajświętszej Krwi”, towarzyszymy osobom szukających pogłębienia wiary i życia duchowego, prowadzimy działalność wydawniczą.

Każde zadanie, które podejmujemy, czy to we własnych domach, czy też w różnych instytucjach kościelnych, parafiach, sanktuariach, domach rekolekcyjnych itp. jest dla nas okazją do świadectwa przez życie w duchu radosnej ofiarności zgodnie z zasadą, że…

Wszystko jest okazją do miłości, do jedności, do misji…

Galeria zdjęć

Kontakt