Patronowie

Patronowie Duchowej Rodziny

Dzieciątko Jezus – duchowe dziecięctwo

Otwieramy się na ducha Bożego dziecięctwa, aby już na tej ziemi brać udział w Królestwie Bożym: „Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10, 15).
Dlatego staramy się pokornie i w zaufaniu w pełni żyć według Woli Bożej w chwili obecnej. Mimo że nie zawsze nam się to udaje, nigdy nie rezygnujemy. Nie koncentrujemy się na własnych błędach, ale podarowujemy Jezusowi nasze szybkie powroty do Jego Miłości w dziecięcym oddaniu. Często pomaga nam w tym pełne wdzięczności stwierdzenie: KREW CHRYSTUSA JEST MOCNIEJSZA!

Maryja – duchowe macierzyństwo

Z wdzięcznością i miłością czcimy Maryję, Matkę Bożą, szczególnie w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca, jako Matkę i Królową Przenajdroższej Krwi oraz jako Pocieszycielkę Strapionych. Służyć Maryi w dzisiejszym świecie i uczynić Jej obecność doświadczalną jest dla nas honorem i radością, która napełnia nas siłą. W ten sposób pragniemy coraz bardziej brać udział w Jej duchowym macierzyństwie i stać się, obrazowo mówiąc, „żywym kielichem”, zawsze czystym i otwartym dla Woli Bożej, wypełnionym pod Krzyżem Krwią Zbawiciela i ofiarowanym dla jedności Ludu Bożego.
Razem z Maryją pragniemy patrzeć na Jezusa w drugim człowieku i przyczyniać się do tego, aby w świecie w ogóle, a szczególnie w różnych instytucjach Kościoła, rozszerzał się autentyczny duch rodzinny.

Modlitwy do Maryi

Święty Józef – duchowe ojcostwo

Dziękujemy świętemu Józefowi za troskę o Jezusa i Maryję oraz o cały Kościół dzisiaj. Tak jak on chcemy być ciągle na nowo gotowi dla Pana Boga rezygnować z własnych planów, praktykować sprawiedliwość przez miłosierdzie, ochraniać i wspierać słabych i zagrożonych (por. Mt 1, 18-24). Czcimy świętego Józefa w szczególny sposób jako źródło szlachetności oraz w jego gotowości do służby i wierności Woli Bożej. Cieśla z Nazaretu ma nam pomagać szanować i sumiennie wykonywać każdą pracę, by w ten sposób oddawać cześć Bogu.

Modlitwy do św. Józefa

Pozostali patronowie

św. Wawrzyniec
św. Katarzyna ze Sieny
św. Filip Neri
św. Kasper del Bufalo
św. Jan Maria Vianney
św. Teresa od Dzieciątka Jezus
św. Faustyna
św. Ojciec Pio
św. Jan Paweł II
św. Jan XXIII
św. Matka Teresa z Kalkuty
św. Miriam z Abellin

Św. Wawrzyniec (zm. 258)


Święty Wawrzyńcze, jako diakon w Rzymie szczególnie troszczyłeś się o biednych, którzy byli dla ciebie prawdziwym skarbem Kościoła. Nieustraszenie znosiłeś męczeństwo na rozpalonej kracie, bo twoja dusza była już bardziej w niebie niż na ziemi.
Oddałeś swoje życie dla Boga i Kościoła. Dziękujemy Bogu za powtarzający się ciągle na nowo cud relikwii Twojej krwi. Krew twojego męczeństwa przypomina o Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa i pozwala nam głębiej brać udział w tajemnicy paschalnej. Prosimy przez twoje wstawiennictwo, aby miłość Chrystusa była tak żywa także w naszych sercach, abyśmy razem z Tobą stali się prawdziwymi świadkami Chrystusa. Amen.

Św. Katarzyna ze Sieny (1347 – 1380)

Święta Katarzyno, Ty otrzymałaś od Boga łaskę życia w pełni dla Jezusa już we wczesnym dzieciństwie i młodości. Miłość do Niego dała ci siłę, aby pozostać wierną powołaniu i żyć w pełni dla Boga nawet wobec sprzeciwu własnej rodziny.
Ty widziałaś cały świat w tajemnicy Krwi Chrystusa. Dlatego miałaś siłę i mądrość, aby doprowadzić wielu możnych tego świata do pojednania, dręczonych ludzi uwalniać od wpływu złego i przyprowadzić papieża z powrotem do Rzymu.
Pomóż nam doświadczyć mocy miłości przelanej na Krzyżu i służąc przekazywać ją dalej, aby coraz więcej ludzi uwielbiało Krew Chrystusa. Amen.

 Św. Filip Neri (1515-1595)

Święty Filipie Neri, patrzymy na Ciebie i uwielbiamy Boga za Twój humor.
Ufając Twemu wstawiennictwu wołamy do Ciebie:
Pozwól nam razem z Tobą ciągle na nowo śmiać się
z ludzkiej próżności, z fałszywej ambicji i dumy
– szczególnie u nas samych! 

Św. Kasper del Bufalo (1786-1837)

Święty Kasprze, byłeś wierny Kościołowi, gdy był prześladowany; za Ojca Świętego przyjąłeś na siebie hańbę i więzy. Prosimy, byś wstawiał się za dzisiejszym Kościołem. Daj nam poznać, jak mamy żyć Ewangelią Krzyża i jak ją przekazywać.
Tak jak Ty, chcielibyśmy służyć biednym i opuszczonym. Uczyń naszą miłość do Krwi Chrystusa tak mocną, abyśmy byli gotowi poświęcić dla niej nasze życie. Dziękujemy Bogu za Twój przykład. Jednocz ze sobą coraz bardziej naszą wspólnotę, byśmy zawsze z nowym zapałem przeżywali nasze powołanie na chwałę Boga i dla zbawienia dusz. Amen.

 Św. Jan Maria Vianney (1786-1859)

Święty Janie Mario Vianneyu, Bóg już w młodości powołał Cię do kapłaństwa. Nie oszczędzał Cię jednak, ale wymagał, abyś szedł do ołtarza drogą pokory i ofiarności. Dzięki temu byłeś zdolny i przygotowany do tego, aby pościć i modlić się nie tylko za siebie samego, ale też za innych, aby jak najwięcej ludzi pociągnąć za sobą na drogę do świętości.
Prosimy Cię szczególnie za dzisiejszych kapłanów: przez Twój przykład i wstawiennictwo pomóż im prowadzić święte życie. Uczyń ich niestrudzonymi sługami konfesjonału i kierownictwa duchowego. Wspieraj ich w głoszeniu Słowa Bożego i w walce z mocami ciemności. Pomóż im w zmęczeniu i kryzysach, aby potrafili nie tylko innym wskazywać drogę do Boga, ale też sami nią podążali. Dziękujemy za Twoje słowo i Twój przykład. Amen.

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus (1873-1897)

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, dziękujemy Ci za Twoją „małą drogę” pełnego zaufania Bożemu Miłosierdziu.
Pomóż nam zawsze tak kochać, jakbyśmy przez to mieli zasłużyć na niebo, i przy tym nie zapomnieć, że wszystko jednak jest łaską.
Z Tobą chcemy rozważać Oblicze Jezusa, abyśmy tak jak Ty stali się otwartym „oknem”, przez które można zajrzeć do nieba. Podaruj nam wiele Twoich róż, abyśmy mogli być pociechą dla Ojca w niebie i dla ludzi na ziemi. Amen.

Św. Siostra Faustyna (1905-1938)

Święta Siostro Faustyno, dziękujemy Bogu za to, że uczynił Cię apostołką swojego Miłosierdzia. Z pokorą i ofiarnością przyjęłaś na siebie wszystkie trudności i pokusy. Uwierzyłaś Bożej Miłości i Miłosierdziu i nawet w najciemniejszej nocy duszy byłaś posłuszna słowom Jezusa.
Pozwól nam razem z Tobą ufać Zdrojowi Miłosierdzia bardziej niż własnym przekonaniom i zdolnościom. Tak jak Ty i razem z Tobą pragniemy o ile to możliwe przyprowadzić wszystkich ludzi do otwartego serca Jezusa, z którego wypływa Krew i Woda wiecznego zbawienia.
Jezu, ufam Tobie! Amen.

Św. Ojciec Pio (1887-1968)

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania. Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. (bł. Jan Paweł II)

Św. Jan Paweł II (1920-2005)

Kochany święty Janie Pawle II, obrazie Dobrego Pasterza! Dziękujemy Bogu za Twoje działanie, które przez całe życie przynosiło obfite błogosławieństwo. Od Ciebie chcemy się uczyć ufać Maryi bez zastrzeżeń, aby tak jak Ona i razem z Nią iść za Jezusem Ukrzyżowanym.
Ty we wszelkich życiowych wyzwaniach zwyciężałeś przez wiarę, obdarzałeś ludzi nadzieją i na wszystkich etapach Twojej posługi duszpasterskiej promieniowałeś Miłością Miłosiernego Zbawiciela. Dziękujemy za Twoją służbę prawdzie, za Twój zapał w dziele nowej ewangelizacji i za odwagę w sprzeciwianiu się błędnym naukom i systemom.
Twój przykład pomógł wielu ludziom przyjąć powołanie do służby kapłańskiej i do życia konsekrowanego. Wspieraj nas nadal i umacniaj powołania duchowe.
Dziękujemy za Twoją pomoc w posłudze uzdrowienia i uwolnienia i prosimy o Twoje szczególne wstawiennictwo w służbie odnowy Kościoła. Amen.

Św. Jan XXIII (1881-1963)

Skoro tak nieskończona jest wartość Krwi Człowieka – Boga i podobnie niewyczerpana była miłość, która Go przynaglała już od ósmego dnia po narodzeniu, aby ją za nas przelał, a następnie w sposób niewypowiedziany ponowił ów zbawczy zamiar podczas modlitwy w Ogrójcu, (por. Łk 22, 43), kiedy był biczowany, koronowany cierniem, w drodze na Kalwarię, kiedy Go krzyżowano i w końcu brocząc nią z rozległej rany Swego boku – widok ten będąc dla nas nauką i przypomnieniem , że ta sama Krew Boża płynie we wszystkich sakramentach Kościoła – dlatego nie tylko słuszną jest rzeczą ale wielce sprawiedliwą, aby tej Krwi składali wszyscy odrodzeni w jej zbawczych strumieniach hołd adoracji, podyktowanej wdzięcznością i miłością. (z listu Inde a primis)

Św. Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Święta Matko Tereso z Kalkuty, Ty umiłowałaś Jezusa w najbiedniejszych z biednych i każdemu towarzyszyłaś z szacunkiem – aż do progu wieczności. Adorowałaś Jezusa w monstrancji i w ten sposób ciągle na nowo znajdowałaś siłę wiary, aby widzieć i kochać Go w potrzebujących.
Przypominaj nam wciąż na nowo o tym, że Bóg pragnie być zauważony i uczczony nie tylko w liturgii, ale też w bliźnich. Pomóż nam widzieć i ukochać obecność Krwi Chrystusa przede wszystkim w tych, którzy cierpią na ciele, duszy i duchu. Uczyń nasze serca szeroko otwartymi na wszystkie kontynenty i na wszystkich ludzi, którzy świadomie albo nieświadomie szukają prawdziwego szczęścia, które może dać tylko Bóg. Amen.

Św. Miriam z Abellin (1846-1878)

Duchu Święty, natchnij mnie.
Miłości Boża, pochłoń mnie.
Po prawdziwej drodze prowadź mnie.
Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie.
Z Jezusem błogosław mnie.
Od wszelkiego zła,
od wszelkiego złudzenia,
od wszelkiego niebezpieczeństwa
zachowaj mnie! (modlitwa św. Miriam)