Krew Chrystusa w Nowym Testamencie

Wybrane cytaty

Ewangelia wg św. Mateusza: Mt 26, 27-28; 27, 6.24.25
Ewangelia wg św. Marka: Mk 14, 24
Ewangelia wg św. Łukasza: Łk 22, 20; 22, 40
Ewangelia wg św. Jana: J 6, 53-56; 19, 34

Dzieje Apostolskie: 20, 28

List do Rzymian: 3, 25; 5, 9
Pierwszy List do Koryntian: 10, 16; 11, 25
List do Efezjan: Ef 1, 7; 2, 13
List do Kolosan: 1, 20

List do Hebrajczyków: 9, 7.12-14.18-22.25; 10, 4.19.29; 11, 28; 12, 4.24; 13, 11.12.20

Pierwszy List św. Piotra: 1, 2; 1, 19

Pierwszy List św. Jana: 1, 7; 5, 6-8

Apokalipsa św. Jana: 1, 5; 5, 9; 7, 14; 12, 11; 19, 13